Dokument: Čo je to žena?

Dokumentárny film Čo je to žena? (What is a Woman?) vyvolal v Amerike veľké ohlasy, pretože ukazuje absurdnosť súčasnej debaty o pohlaví.

Kľúčovou pointou je Walshov výrok: Skúste definovať slovo „žena“ bez toho, aby ste použili samotné slovo „žena“. Ak to nedokážete, ako môžete toto slovo používať a tvrdiť, že sa ženou môže stať hocikto?

Aj takto sa americký politický komentátor Matt Walsh snaží prebudiť v divákoch dokumentárneho filmu úvahy nad súčasnou gender propagandou.

Napriek prakticky úplnej nevšímavosti médií hlavného prúdu sa film stal na začiatku júna najsledovanejším filmom v amerických domácnostiach.

Matt-Walsh-Photo_Co_je_to_zena

Základom pre správne chápanie tejto témy a nepodľahnutie dnešnej gender mašinérii je uvedomenie si dvoch vecí:

  1. Že s pohlavím sa človek rodí. A že pre mužské pohlavie je rozhodujúca prítomnosť chromozómu Y takmer vo všetkých bunkách tela konkrétneho človeka.
  2. Vnášanie zmätku v oblasti sexuality skrz gender ideológiu je postavené na snahe o pozdvihnutie psychosexuálnych porúch na rešpektované rody.

A čo hovorí Biblia? V Liste Rimanom môžeme nájsť aj takúto pasáž:

„Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.

Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.

Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť.

Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.“

Upozornenie: Niektoré scény dokumentárneho filmu môžu pôsobiť vyzývavo a pohoršujúco.