Apologetika: Ježišovo Božstvo

Čo v samotnom Písme poukazuje na to, že Ježiš Kristus bol nielen Boží syn, ale aj skutočný Boh, jedna z troch Božských osôb? Učenia o Svätej Trojici sa pridŕžajú všetky kresťanské cirkvi, a práve preto sa nazývajú kresťanskými, lebo Krista považujú za Boha. Preto medzi kresťanov nepatria napríklad Svedkovia Jehovovi alebo Mormoni a pod. Poukazov na Božskosť Ježiša je v Písme mnoho. Aké najpriamejšie vyjadrenia na adresu Ježiša Krista, že je Bohom, možno v Písme nájsť?

Evanjelium podľa Jána hneď v úvode nazýva priamo Ježiša Bohom. Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. (Jn 1,1) Po zmŕtvychvstaní nazýva Ježiša Bohom aj Tomáš a Ježiš proti tomu nijak neprotestuje:

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ (Jn 20,26)

Pavol píše vo svojom Liste Rimanom: Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen. (Rim 9,5)

V Druhom liste Korinťanom je napísané: A ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby. Im, neveriacim, boh tohoto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. Veď nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo,“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. (2.Kor 4,3)

Jedno z Izaiášových proroctiev predpovedajúcich príchod Mesiáša znie nasledovne: Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. (Iz 9,5(6))

Tieto pasáže sa mimo iné dajú využiť aj v rozhovore so Svedkami Jehovovými, ktorí popierajú Ježišovo Božstvo. Svedkovia Jehovoví môžu mať niektoré verše pozmenené vo svojej knihe, ktorú oni považujú za tú pravú Bibliu. Preto je vhodné s nimi viesť dialóg s použitím katolíckeho Svätého Písma alebo aspoň s použitím ekumenického prekladu Biblie.

Jezisovo_Bozstvo

Verš k Božskej prirodzenosti Ježiša:

Flp 2,6-8
On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.

K tajomstvu Svätej Trojice:

Evanjelium podľa Jána – kapitola 14,8-12
Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“
Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca.
Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“
Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo
seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.
Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!
Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba
bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.

Táto pasáž dobre poukazuje na to, že Boh je jeden, ale v troch Božských osobách. To je tajomstvo Svätej Trojice. Kto nedokáže prijať, že je to tajomstvo presahujúce človeka, ľahko skĺzne k vnímaniu Boha, tak ako ho chápu napríklad Svedkovia Jehovovi. Tí vytrhávajú pasáže poukazujúce na tri Božské osoby z kontextu a pasáže poukazujúce na ich jednotu v jednom Bohu upravujú, aby im to pasovalo do ich skresleného učenia.