O filme

Related Post

  • No related post.

Kvalitný film, tak ako iné umenie má napomáhať človeku k určitému pokroku a nie k úpadku. Kvalitný film by mal byť pravdivý. Nemal by teda zamieňať dobro so zlom a naopak. Má to veľký význam, pretože film ako jedno z vplyvných médií tiež formuje alebo deformuje ľudskú osobnosť i spoločnosť. Kvalitný film by sa mal vyhýbať vulgarizmom, nemal by vykresľovať páchanie násilia ako konanie niečoho hrdinského alebo ako istého druhu tolerovanej zábavy. Tiež by v ňom malo byť minimum nahoty, v tom lepšom prípade žiadna – je spravidla bezúčelná a ľahko môže podmieňovať falošné vnímanie sexuality.

Je tragédiou dnešnej doby, že režiséri, ktorí natáčajú inak hodnotné filmy sa nevedia vyhnúť tomuto primitivizmu v kinematografii, kedy sa pornografické prvky vo filme stávajú štandardom a akoby nutným prvkom.

Možno sa pýtať či rozdiel medzi dnešnou citlivosťou na filmy a tou spred štvrť storočia, keď jemnejšie scény vyvolávali pohoršenie, je svedectvom o vtedajšej prudérii alebo skôr o našej otupenosti na odľudštenie sexuality?

V hodnotnom filme by sa rovnako nemalo vyskytovať pozitívne vykresľovanie dehonestovania akejkoľvek osoby. Kvalitný film by mal vyzdvihovať lásku (neredukovanú na úroveň pudového uspokojovania) v jej rôznych podobách. Mal by vyzdvihovať to čo je pozitívne a krásne vrátane všetkých čností ako sú obetavosť, láskavosť, nápomocnosť, vernosť, poctivosť, odvaha, pokora, skromnosť, vzájomná úcta, úcta k životu, k človeku, k Bohu. Súčasne by sa mal stavať odmietavo k akémukoľvek zlu, ktoré sa stane témou, toho ktorého filmu.

Aj rozprávky pre deti sú dnes pod silným vplyvom rôznych ideologických a záujmových skupín. Deťom sa dnes v rozprávkach oveľa menej predstavujú kamarátske vzťahy a do popredia idú a sú dominantné partnerské vzťahy, respektíve vzťahy zaľúbenosti. Dievčatá sú tak napríklad od malička formované k tomu, aby boli pre chlapcov a mužov oveľa prístupnejšie, zvodnejšie, a aby sa zaoberali romantickými vzťahmi čím skôr. Neustálym prezentovaním vzťahov ako zidealizovaných romancí sa podávajú vzťahy a láska veľmi skreslene a uniká chápanie pravých hodnotných vzťahov založených na niečom hlbšom, než ako len na určitom prvotnom obdive a povrchných sympatiách.

Na záver by som ešte podotkol, že hodnotné umenie je prospešné podporovať jeho kúpou (pokiaľ produkčné spoločnosti, nefinancujú napríklad propotratové organizácie, viď viaceré v USA). Tým, že sa podporuje hodnotná kinematografia sa napomáha nielen tvorbe dobrých filmov, ale je to aj prejav poctivosti a slušnosti voči jeho tvorcom. Napokon tým, že sa nepodporujú dobré filmy a iné prospešné umenie, škodíme sami sebe. Čím viac peňazí bude zarábať skutočne cenné umenie, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa bude vo väčšom množstve takéto umenie produkovať, a aspoň čiastočne sa zníži podiel braku na trhu.

Foto: Idea go / FreeDigitalPhotos.net